Кадрова політика ДП"Миколаївстандартметрологія" у 2017 році

 

  

  Кадрова політика є складовою частиною всієї управлінської і виробничої політики організації. Вона має на меті створити згуртовану, відповідальну, високорозвинену  виробничу робочу силу. В будь-якій галузі, кадри, відіграють найважливішу роль. "Кадри вирішують все", але кадри можуть стати і головною причиною невдач. Управління персоналом вимагає контролю з боку адміністрації та вироблення принципів рішення перспективного та поточного управління.

    Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику. Кадрова політика ДП «Миколаївстандартметрологія» являє собою стратегічну лінію поведінки в роботі з персоналом. У цьому відношенні вона являє собою кадрове забезпечення реалізації цієї стратегії. Кадрова політика ДП "Миколаївстандартметрологія" спрямована на постійне підвищення кваліфікації працівників підприємства, розвитку їх ініціативності та активності, забезпеченню якісної та оперативної роботи з виконання замовлень, уважного та коректного ставлення до замовників.

   Кадрова політика ДП «Миколаївстандартметрологія» гнучка, динамічна, коригується відповідно до зміни тактики підприємства, виробничої та економічної ситуації, орієнтована на врахування інтересів персоналу, сприяє створенню організаційної культури підприємства, економічно обґрунтована, виходить з реальних фінансових можливостей підприємства. Як цілеспрямована діяльність по створенню трудового колективу, вона найкращим чином сприяє поєднанню цілей і пріоритетів підприємства і його працівників.

    Зміст кадрової політики стосується принципових позицій підприємства щодо підготовки, розвитку персоналу, забезпечення взаємодії працівника і організації.

     Створені належні умови для навчання молоді без відриву від виробництва. Навчається у ВУЗі 1 чоловік.

   Постійно проводиться робота по  підвищенню якості кадрового потенціалу шляхом його перепідготовки та підвищення кваліфікації. З цією метою забезпечується у встановлені строки підвищення кваліфікації спеціалістів на фахових курсах. Постійно фахівці підприємства приймають участь у проведенні семінарів, науково-практичних конференціях. В  2017 році  пройшли  навчання та підвищення кваліфікації  –  53 чол. (на 35 курсах та семінарах).

    При  підборі кадрів перевага надається молодим спеціалістам, їм придіяляється особлива увага на перших етапах роботи. За кожним з них закріплені досвідчені спеціалісти, які надають методичну та практичну допомогу в якісному оволодінні професією, забезпеченні дотримання вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, вивченні необхідних для виконання функціональних обов’язків директивних та нормативних документів, чинного законодавства.  На сьогодні на підприємстві  працює  95 працівників,  з яких 67 чол. – жінки. Середній вік  працюючих складає 46 років.

 

      Таким чином, кадрова політика ДП «Миколаївстандартметрологія» спрямована на формування такої системи роботи з кадрами, яка орієнтується на одержання не тільки економічного, але й соціального ефекту та дотримання вимог чинного законодавства.

 

 Начальник відділу кадрів Пятак А.А.