Коментарі до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» щодо проведення вимірювань

          Новий Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі - Закон)

№ 1314-VII  від 03.06.2014 регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності.  Закон  набуває чинності з 1 січня 2016 року.

           Ст.7  «Вимірювання»: «Вимірюванням вважається процес експериментального визначення одного або декількох значень величини, які можуть бути обґрунтовано приписані величині.

         Результати вимірювань можуть бути використані у сфері законодавчо регульованої метрології за умови, що для таких результатів відомі відповідні характеристики похибок або невизначеність вимірювань».

          Ст.3 «Сфера законодавчо регульованої метрології»:

         Сферою законодавчо регульованої метрології є визначені цим Законом види діяльності щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки.

          До сфери  законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності:

         1) забезпечення захисту життя та здоров’я громадян;

         2) контроль якості та безпеки харчових продуктів і лікарських засобів;

         3) контроль стану навколишнього природного середовища;

         4) контроль безпеки умов праці;

         5) контроль безпеки умов руху та технічного стану транспортних засобів;

         6) топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;

         7) торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі  під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

         8) обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;

         9) роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

        10) роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;

        11) роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;

        12) роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;

        13) реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.

Таким чином, добавлено нові види діяльності: контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів; топографо-геодезичні та картографічні роботи, роботи із землеустрою;  торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем під час надання транспортних послуг; роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови; роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем.

Виключено банківські операції.

 

        Новим Законом  України «Про метрологію та метрологічну діяльність» передбачається розробка та прийняття закону, яким будуть визначені повноваження центральних органів виконавчої влади та інших державних органів , до яких належить    ДП «Миколаївстандартметрологія», уповноважувати підприємства, їх відокремлені підрозділи та фізичних осіб-підприємців на проведення певних вимірювань.

 

Відповідно до ст.17 нового Закону  України «Про метрологію та метрологічну діяльність» періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб'єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання. (Раніше  за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання).

       Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб'єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання. (Раніше відповідальність покладалась на фізичних осіб - власників ЗВТ)

       Періодичні повірки проводяться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання. (Нова норма Закону)

 

Стаття 27. Калібрування засобів вимірювальної техніки

       1. Калібруванню в добровільному порядку можуть підлягати засоби вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері та/або поза сферою законодавчо регульованої метрології.

       2. Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться:

       науковими метрологічними центрами;

       метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, акредитованими національним органом України з акредитації;

       метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, які мають документально підтверджену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших держав або міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання.

       3. Калібрування засобів вимірювальної техніки та оформлення його результатів проводяться відповідно до національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та документів, прийнятих міжнародними та регіональними організаціями з метрології.

Звертаємо увагу всіх суб’єктів підприємницької діяльності на те, що калібрувальна лабораторія ДП «Миколаївстандартметрологія» акредитована Національним агентством з акредитації України на компетентність у відповідності до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025. Отримано атестат акредитації 20.01.2014 року.

 

         Крім того, звертаємо увагу на те, що в розділі «Прикінцеві  та перехідні положення» нового Закону зазначено, що Свідоцтва про атестацію на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, видані в установленому порядку до 01.01.2016, є чинними протягом визначеного в них строку дії, але не більш як три роки з дня набрання чинності Закону.

 

 

Начальник юридичного відділу                                             С.А. Корованенко