Правила внутрішнього трудового розпорядку

   

                        

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

 для працівників ДП «Миколаївстандартметрологія»

 

 

                                I Загальні положення

 

1.1 Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

Трудова дисципліна – це не тільки суворе дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, але й свідоме, творче відношення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.2 Ці правила поширюються на всіх працівників ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

1.3 Метою цих Правил є визначення обов'язків працівників підприємства, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок на підприємстві. 

1.4 Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує директор ДП «Миколаївстандартметрологія» в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

                               2 Порядок прийняття та звільнення працівників

 

2.1 Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до чинного законодавства.

2.2 При прийнятті на роботу  працівники мають подати:

-  заяву про прийняття на роботу;

-  трудову книжку, оформлену у встановленому порядку,

-  паспорт;

-  довідку про отримання ідентифікаційного номеру;

-  диплом  або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

-  військовозобов’язані подають військовий квиток;

- особи, які приймаються на роботу зобов'язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи на підприємстві у разі необхідності.

Прийом на роботу без вказаних документів не здійснюється.

2.3 При прийнятті працівника на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплатою пропорційно до відпрацьованого часу.

2.4 При влаштуванні працівника на роботу адміністрація повинна ознайомити його під підпис  з колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку,  умовами оплати праці, наявністю шкідливих і небезпечних факторів, можливих наслідків їх впливу на здоров'я, пільгами та компенсаціями за роботу в таких умовах, отримати дозвіл працівника на обробку персональних даних; визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та пожежної охорони, начальники структурних підрозділів – з посадовою інструкцією.

2.5 Працівники підприємства можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.6  Прийом на роботу оформлюється наказом директора підприємства, який оголошується

працівникові під розпис. В наказі повинна бути правильно вказана назва посади згідно із штатним розкладом.

2.7  На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від  29 липня 1993 року N 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності на підприємстві.

2.8 Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

2.9  Працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши адміністрацію про це письмово за два тижні. По закінченню вказаного терміну попередження, працівник має право припинити роботу, а адміністрація підприємства повинна видати працівнику трудову книжку та провести з ним розрахунок.

2.10 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Звільнення працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації підприємства, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

2.11  Припинення трудового договору оформляється наказом директора ДП «Ми-колаївстандартметрологія».

2.12 Адміністрація зобов'язана в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону.  Днем звільнення вважається останній день роботи, а працівник зобов’язаний зробити відповідні записи та поставити особистий підпис в особовій картці П-2 та в книзі обліку руху трудових книжок та вкладишів до них..

 

                                                  3  Основні  обов'язки працівників

 

3.1  Працівники підприємства зобов'язані:

а) працювати чесно і сумлінно, виконувати  вимоги статуту підприємства і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) своєчасно та точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь

робочий час для продуктивної праці, утримуватись від дій, які заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов’язки;

в) утримувати своє робоче місце, обладнання та приладдя у порядку, чистоті та  полагодженному стані, додержувати чистоту у відділі, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей та документів; не палити в службових приміщеннях та на робочих місцях;

г) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в)  берегти обладнання, інвентар; бережно відноситися  до засобів вимірювальної  техніки, спецодягу та інших речей, які використовуються працівниками, економно та раціонально використовувати сировину та інші матеріальні ресурси;

д) постійно підвищувати професійний рівень.

3.2  Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням, затвердженими в установленому порядку.

 

                                        4 Основні обов'язки адміністрації

 

 Адміністрація підприємства  зобов'язана:

а) визначати працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

б)  своєчасно доводити до структурних підрозділів планові завдання, забезпечуючи їх

виконання з найменшими витратами трудових, матеріальних та фізичних ресурсів;

в)  постійно удосконалювати організацію оплати праці, підвищувати якість нормування праці, забезпечуючи матеріальний інтерес працівників у наслідках праці колективу, економне та раціональне витрачання фонду заробітної плати  та інших заохочувальних фондів, правильне використання діючих умов оплати;

г)  видавати заробітну плату працівникам у встановлені строки;

д) надавати відпустки всім працівникам підприємства  відповідно до графіка  відпусток;

е)  забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

ж)  забезпечити згідно з діючими нормами спецодягом;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдоско-налення управління та трудової дисципліни;

и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників;

к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання.

 

                                      5   Робочий час і його використання

 

5.1  Для працівників встановлюється п'ятиденний робочий тиждень (40 годин на тиждень)  з двома вихідними днями. 

Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлені наступні:

Початок роботи  з 8.00 до 17.00 (крім п’ятниць), перерва на обід з 12.00 до 12.45;

у п’ятницю -  з 8.00 до 15.30, перерва на обід з 12.00 до 12.30.

Деяким  структурним підрозділам та окремим працівникам може встановлюватись згідно заяви працівника інший режим роботи:

Початок роботи  з 9.00 до 18.00 (крім п’ятниць),  перерва на обід з 12.30 до 13.15;

у п’ятницю -  з 9.00 до 16.45,  перерва на обід з 12.30 до 13.15.

Початок роботи  з 9.00 до 18.00 (крім п’ятниць),  перерва на обід з 12.30 до 13.00;

у п’ятницю -  з 9.00 до 15.30, перерва на обід з 12.30 до 13.00.

Початок роботи  з 8.30 до 17.30 (крім п’ятниць),  перерва на обід з 12.30 до 13.05;

у п’ятницю -  з 8.30 до 15.30, перерва на обід з 12.30 до 13.10.

Початок роботи  з 7.00 до 16.00 (крім п’ятниць),  перерва на обід з 11.00 до 11.30;

у п’ятницю -  з 7.00до 14.30, перерва на обід з 11.00 до 11.30.

Напередодні святкових днів тривалість робочого дня зменшується на одну годину.

5.2 За наявності умов, передбачених частиною третьою статті 32 КЗпП, роботодавець може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.

5.3 Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, якщо роботи виконуються за зверненням замовника, на виконання листа (розпорядження) облдержадміністрації за письмовим наказом (розпорядженням) директора підприємства та з дозволу профспілкового комітету.

Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

5.4 Директор підприємства може залучати працівників до чергування на підприємстві у вихідні та святкові дні.

Графік чергування і його тривалість затверджує директор підприємства за погодженням з  профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

5.5 Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

5.6 Надання відпустки директору підприємства оформляється дозволом Мінекономрозвитку України, а іншим працівникам - наказом директора ДП «Миколаїстандартметрологія»

5.7  Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь якої тривалості за умови, щоб основна безперервна її частина була не менше 14 календарних днів.               

Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним

законодавством.

5.8  За рішенням  адміністрації допускається за згодою працівника відкликання його з щорічної відпустки у зв’язку з виробничою необхідністю, та в інших випадках, передбачених

законодавством.

5.9 Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін може надаватися працівнику на термін, обумовлений угодою між працівником та адміністрацією, але не більше 15 календарних днів на рік.

 

                                       6  Заохочення за успіхи в роботі

 

6.1 За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі  застосовуються такі заходи заохочення:

- нагородження  Грамотою;

- оголошення подяки;

- підвищення на посаді;

- виплата премії;

- нагородження цінним подарунком;

-  занесення на дошку пошани підприємства.

6.2 За досягнення високих результатів у роботі працівники представляються до нагородження  відомчими заохочувальними відзнаками Мінекономрозвитку  України.

6.3 За особливі трудові досягнення роботодавець разом з виборним органом профспілкової організації можуть порушити клопотання щодо представлення працівників до державних нагород.

6.4 Заохочення оголошується в наказі, доводяться до відома всього колективу  і заносять-

ся до трудової книжки працівника.

 

                           7  Стягнення за порушення трудової дисципліни

 

7.1 За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

 

7.2  Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

7.3 До застосування дисциплінарного стягнення директор підприємства повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

7.4 Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, нерахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

7.5 Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі  і повідомляється працівникові під розписку.

7.6 Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

7.7 Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7.8 Адміністрація має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

7.9 За порушення що на момент виявлення не призвело до невиправних наслідків, з метою попередження такого порушення в майбутньому директор підприємства має право винести дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.    До працівника, який має таке дисциплінарне стягнення, на протязі 6  місяців не застосовуються заходи морального заохочення.                                                    

                                                              *           *           *

Правила внутрішнього розпорядку  доводиться до відома всіх працівників підприємства.