Участь ДП «Миколаївстандартметрологія» в засіданні круглого столу за темою: «Економічна компетентність – передумов піднесення українського Причорномор’я», присвяченому п’ятдесятій річниці економічної освіти на Миколаївщині

 

 

 

Участь ДП «Миколаївстандартметрологія»

в засіданні круглого столу

за темою: «Економічна компетентність – передумов піднесення українського Причорномор’я»,

присвяченому п’ятдесятій річниці економічної освіти на Миколаївщині, дата проведення  20.10.2015,

місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 

 

    Сьогодні все частіше вищі навчальні заклади розглядаються як виробники освітніх послуг. Особливе значення у діяльності закладів освіти приділяється створенню системи управління якістю. Тому більш  конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг стає той ВНЗ, який прагне надати освіту найбільш високої якості.

    Вища освіта України представлена вищими навчальними закладами, які здійснюють підготовку за різними галузями знань. Держава здійснює реєстрацію, ліцензування і акредитацію ВНЗ, визначає єдині вимоги до змісту освітньої діяльності, встановлює державні стандарти освіти. Завдяки цьому зберігається єдність національного освітнього простору і забезпечується право кожного громадянина на якісну освіту.

    Україна прагне стати повноправним учасником Болонського процесу, де якість є головною умовою для довіри, сумісності та взаємовизнання вищих навчальних закладів на європейському просторі.

    Входження вищої освіти України в Болонський процес порушує питання адаптування вітчизняної системи вищої освіти до загальноєвропейського освітнього простору. Тому проблема трансформації вищої освіти в контексті вимог Болонського процесу є надзвичайно актуальною. Участь вищої освіти України в реалізації принципів Болонської декларації має бути спрямована на її поступальний розвиток і набуття нових якісних змін зі збереженням кращих національних традицій та надбань вітчизняної освіти і науки, національних ознак якості вищої освіти.

   Світовий досвід говорить про те, що одним із можливих шляхів, який дозволить ВНЗ «вижити» в конкурентній боротьбі на ринку освітянських послуг та досягти високого рівня підготовки фахівців, є розроблення і впровадження систем управління якістю (СУЯ), у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 «Система управління якістю. Вимоги», з урахуванням специфічних особливостей освітньої галузі, зокрема вимог стандарту ДСТУ-П IWA 2:2007 «Система управління якістю. Настанови застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти» та «Стандартів і рекомендацій для гарантії якості вищої освіти на Європейському просторі», розроблених Європейською асоціацією по гарантії якості вищої освіти ENQA за прямим дорученням Конференції міністрів освіти європейських країн, що підписали Болонськую декларацію.

  Управління якістю освітніх послуг є багатомірним і багатоаспектним явищем, на яке впливає велика кількість різних чинників, тому здійснення його аналізу неможливе без залучення широкого спектру знань і не лише з педагогіки.

   З метою проведення сертифікації систем управління на базі ДП «Миколаївстандартметрологія» створений та успішно функціонує Орган з сертифікації систем управління, акредитований Національним агентством з акредитації України (атестат акредитації №8О033 від 11.09.2014, дійсний до 10.09.2019), що надає йому право проводити сертифікацію систем управління з подальшим визнанням її результатів країнами – членами ЄС.

   З 2013 року Органом з сертифікації систем управління ДП «Миколаївстандартметрологія» проводиться сертифікація системи управління якістю при наданні освітніх послуг на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 «Система управління якістю. Вимоги».

   Ситуація в Миколаївській області, щодо впровадження системи управління якістю у ВНЗ, досить критична. Станом на сьогодні впроваджена, сертифікована та успішно функціонує система управління якістю лише в одному ВНЗ – на Факультеті економіки моря Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова. Сертифікацію СУЯ проведено в системі НААУ в 2013 році та отримано сертифікат міжнародного зразка.

 На фото зліва направо:  ректор НУК ім. Адмірала Макарова Рижков С.С., директор ДП «Миколаївстандартметрологія»
Романенко І.М.,
декан Факультету економіки моря Парсяк В.Н.

   З метою покращення ситуації щодо впровадження системи управління якістю у ВНЗ Миколаївської області керівництвом ДП «Миколаївстандартметрологія» та представниками Факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова ініційовано звернення до  Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації спільно з яким заплановано проведення засідань круглих столів з питань актуальності впровадження СУЯ в освітніх закладах області.

   Одним із перших таких заходів і стало засідання круглого столу за темою: «Економічна компетентність – передумов піднесення українського Причорномор’я», яке проводилося  20 жовтня 2015 року на Факультеті економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

       У засідання круглого столу прийняла участь директор ДП «Миколаївстандартметрологія» Романенко Ірина Михайлівна.

 

      За результатами засідання круглого столу було прийняття Рекомендації учасників засідання круглого столу «Економічна компетентність – запорука піднесення українського Причорномор’я».

 

                                

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

учасників засідання круглого столу

«Економічна компетентність  

запорука піднесення українського Причорномор’я»

 

   Як визначну подію сприйняла наукова та освітянська громадськість, власники та менеджмент підприємств, державних установ п’ятдесяту річницю економічної освіти на Миколаївщині. Ювілейна дата безпосередньо пов’язана з діяльністю кафедри економіки та організації виробництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова – провідного центру підготовки висококваліфікованих спеціалістів за фаховими напрямом «Економіка підприємства». З цього приводу проведено засідання круглого столу «Економічна компетентність – передумова піднесення українського Причорномор’я».

    За результатами дискусії, яка відбулася, запропоновано наступні рекомендації:

1. Надзвичайно важливою для України є співпраця з європейськими народами заради забезпечення своїх громадян необхідними знаннями, конче потрібними їм для протистояння викликам нового тисячоліття. Ці виклики обумовлені, з одного боку, глобалізацією, яка поглиблюється, а, з іншого, –потребами у формуванні позитивних умов для індивідуального прогресу людини, її соціалізації та самореалізації у надзвичайно складному світі, що нас оточує. Виходячи з цього, розвиток України у найближчому майбутньому потрібно розглядати у контексті її інтеграції до загальноєвропейської інтелектуально-освітнього та науково-технічного середовища, з орієнтацією на фундаментальні цінності цивілізованого світу, включаючи свободу отримання освіти;

2. Сфера вищої освіти все більше підпорядковується законам ринкової економіки. Нормою життя стає конкуренція між ВНЗ, яка загострюється через збільшення пропозицій освітніх послуг і зменшення попиту на них. На цьому тлі, ганебним виглядає маніпулювання природним прагненням людей до нових знань; перетворення навчального процесу в джерело доходів, отриманих шляхом надання освітніх послуг сумнівної якості. Учасники круглого столу рішуче засуджують таку практику, вважають, що вона перебуває у протиріччі із професійною викладацькою етикою та нормами моралі, які панують у суспільстві.

3. Провідні центри економічної підготовки кадрів, що працюють у Миколаєві та Миколаївській області, накопичили значний позитивний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців. Вони широко відомі своїми традиціями, надбаннями та здобутками наукових і педагогічних шкіл. Нагальною потребою є збереження цього безцінного наробку, передача його у спадок наступним поколінням викладачів, примноження та вдосконалення опрацьованих методик і технологій.

4. Найважливішим стратегічним завданням навчальних закладів Миколаївщини є доведення якості підготовки фахівців до рівня міжнародних вимог. Перспективним в цьому контексті виглядає поширення регіоном новаторського досвіду Факультету економіки моря, Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова із створення систем управління якістю освітніх послуг з подальшою їх сертифікацією на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2009 «Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008 Quality management system – Requirements, IDT). Вона відрізняється новою філософією освітньої діяльності, принципами організації навчального процесу, типом відносин між викладачем та студентом, інструментами опанування знань.

5. При перебудові навчального процесу на засадах європейських стандартів, держава не вправі розраховувати виключно на ентузіазм викладачів та учбово-допоміжного персоналу навчальних закладів. Звертаємо увагу Верховної Ради, Кабінету Міністрів України на те, що стан матеріально-технічної бази більшості ВНЗ, незважаючи на зусилля, які вони докладають, залишає бажати кращого. Необхідна цільова, довгострокова, підкріплена бюджетним фінансуванням програма оснащення державних вищих навчальних закладів обладнанням та організаційною технікою, достатнього, з огляду на вимого часу, рівня.

6. З метою координації зусиль, підвищення конкурентноздатності, та активного протистояння державними ВНЗ, розташованим на Миколаївщині, будь-яким спробам дискредитації сфери економічної освіти недобросовісними операторами цього сегменту ринку, вважаємо за доцільне:

- створити Миколаївську обласну Гільдію викладачів навчальних дисциплін економічного спрямування, яка б у межах своїх повноважень здійснювала громадський контроль за якістю освітніх послуг та їх незалежний аудит;

- починаючи з 2016 р. на базі державних ВНЗ проводити щорічні семінари-практикуми «Досвід впровадження європейських стандартів якості освіти під час підготовці кадрів економічного спрямування».

7. Розуміючи важливість практичного спрямування навчального процесу, який би найкращим чином враховував сучасні вимоги господарської практики, пропонуємо:

а) керівникам державних установ і підприємств, власникам та топ-менеджерам приватних підприємств:

- надавати студентам-випускникам та магістрам можливості проходження переддипломної практики у виробничих та управлінських підрозділах очолюваних ними структур;

- доручати студентам вирішення задач, актуальних для підприємств, використовуючи для цього потенціал договорів про творчу співдружність (без відкриття фінансування) з випускаючими кафедрами економічного спрямування, а також господарських договорів з навчальними закладами, в яких вони розташовані;

- започаткувати практику проведення конкурсів на найкраще розв’язання нагальних економічних проблем на замовлення зацікавлених організацій з заохоченням переможців заздалегідь визначеними нагородами;

б) закладам вищої освіти при ліцензуванні обсягів залучення абітурієнтів та випуску спеціалістів економічного спрямування, враховувати потреби регіону, спираючись на прогнози місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

    Учасники круглого столу наголошують, що спільними зусиллями вони мають зробити усе можливе, щоб прискорити інтегрування України у європейський освітній простір, захистити від руйнування та занепаду усі надбання вітчизняної вищої економічної освіти, збагатити їх кращими зразками світового досвіду.

 

м. Миколаїв, Національний університет кораблебудування,

Факультет економіки моря.

20 жовтня 2015 р.

 

Інформація підготолена

Органом з сертифікації систем управління

ДП «Миколаївстандартметрологія»

(електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. (0512) 34-00-67).