Отримання ДП «Миколаївстандартметрологія» сертифіката відповідності на систему управління безпекою та гігієною праці. Перші результати функціонування системи OHSAS 18001

     Прагнення України вступити до асоційованого членства в Європейському Союзі потребує адаптації нормативно–правової бази до вимог міжнародних стандартів та директив Європейського Союзу. Для вирішення цих питань державою вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази. До органів виконавчої влади належав Держспоживстандарт, який завдяки проведеним трансформаціям перейшов на новий якісний рівень. Перед підприємствами, які підпорядковувались Держспоживстандарту, виконували функції захисту споживачів та контролю за якістю продукції та територіально розташовані в усіх областях України, постала надважка задача – підтримувати рівень виробництва та якості вітчизняної продукції у цих надскладних умовах. На територіальні центри  покладена задача бути на крок попереду виробника.

     Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Миколаївстандарт-метрологія») належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Діяльність підприємства спрямована на створення умов для забезпечення якості та безпеки вітчизняних товарів, робіт, послуг, підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому та світовому ринках, на підтвердження відповідності міжнародним і європейським стандартам, на забезпечення єдності вимірювань та захисту громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань у Миколаївському регіоні.

    Головною метою діяльності Державного підприємства  «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»  є виконання державних функцій у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки відповідності, управління якістю.

     Виробничі підприємства прагнуть, з одного боку, зменшити витрати, пов’язані з виробництвом якісної та безпечної продукції, впливом на навколишнє середовище, охороною здоров’я та безпекою праці, з іншого боку - підвищити рівень виробництва, ефективно керуючи пов’язаними з ним ризиками для людини, і одночасно поліпшити корпоративний імідж. З цією метою, підприємства всього світу, ще з 1980 років, почали впроваджувати  системи управління якістю, безпечністю харчової продукції, екологічного керування, гігієною та безпекою праці, орієнтуючись на вимоги міжнародних стандартів.

    Керівництво ДП «Миколаївстандартметрологія» в 2007 році прийняло рішення щодо розробки та впровадження системи управління якістю. Потенціал систем управління якістю надзвичайно великий. Системи управління дозволяють безперервно поліпшувати елементи діяльності підприємств, підвищувати рівень розвитку та впевненіше дивитися в майбутнє, сприяючи досягненню успіху. Протягом 2012 року було запроваджено систему управління  безпеки та гігієни праці, вимоги та документи якої інтегровано з системою управління якістю.

    В Національній Системі сертифікації УкрСЕПРО зареєстровано тільки 15 підприємств, які сертифікували систему управління гігієною та безпекою праці (далі – СУГіБП). Потрібно відзначити, що серед територіальних центрів ДП «Миколаївстандартметрологія» - це єдиний центр, який сертифікував систему управління гігієною та безпекою праці та отримав Сертифікат відповідності № UA 2.038.07659-13 від 23.04.2013 терміном дії до 22.04.2018 на систему управління безпекою та гігієною праці.

 

Вручення сертифікату відповідності на систему управління гігієною та безпекою праці ДП "Миколаївстандартметрологія". На фото зліва направо: директор ДП «Миколаївстандартметрологія» Романенко І.М. та начальник відділу охорони та умов праці Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Кулініч С.Б.

    Система управління гігієною та безпекою праці – це частина загальної системи управління, яка спрямована на ідентифікацію небезпек, оцінку та управління ризиками в сфері гігієни та безпеки праці, що пов'язані з діяльністю організації. Система охоплює політику та цілі в галузі  гігієни та безпеки праці, організаційну структуру, процедури та ресурси для розробки, впровадження, досягнення, аналізу та підтримки в робочому стані політики організації в сфері ГіБП.

    Запроваджуючи систему управління гігієною та безпекою праці, спеціальний представник керівництва та члени робочої групи визначили законодавчі та інші нормативні вимоги стосовно гігієни та безпеки праці (ГіБП), які ДП «Миколаївстандартметрологія» зобов'язане виконувати, та які стосуються видів діяльності підприємства, продукції та послуг, обладнання та приміщень.

   Однією з найважливіших умов розробки та впровадження СУГіБП в ДП «Миколаївстандартметрологія» стало формування належного рівня свідомості в управлінському середовищі усіх рівнів: від вищого керівництва до нижчої ланки. Підготовка персоналу підприємств орієнтована на формування знань і умінь щодо безпечного виробництва і оцінці ризиків та небезпеки виробничих процесів для персоналу.

    Всі працівники підприємства у повсякденній роботі керуються вимогами чинних законодавчих та нормативних документів у регламентованій сфері діяльності і роблять все, щоб держава і замовники бачили ДП «Миколаїв-стандартметрологія» як підприємство високого рівня компетентності та професіоналізму, яке вчасно виконує поставлені задачі.

     Тому на виконання вимог нормативних документів та вимог документів СУГіБП щодо компетентності персоналу було проведено спеціальне навчання персоналу ДП «Миколаївстандартметрологія» у відповідності до вимог стандарту ДСТУ OHSAS 18001:2010 у серпні 2012 року. Після проведення даного навчання на протязі року персонал підприємства виконував наступні завдання: визначення функційних обов’язків, розподілення відповідальності та підзвітності, впровадження запланованих заходів для результативного управління гігієною та безпекою праці. За підсумковим результатом тестування проведеного в вересні 2013 року, персонал відповідає встановленим вимогам щодо високого рівня обізнаності, знань, розуміння й навичок, які необхідні при виконанні вимог СУГіБП.

 

 

Навчання персоналу ДП «Миколаївстандартметрологія» у відповідності до вимог стандарту ДСТУ OHSAS 18001:2010

 

 

Робочий момент навчання

 

       З впровадженням СУГіБП підприємство отримало механізм, що дозволяє ідентифікувати небезпечні чинники, оцінювати та управляти ризиками у сфері охорони та безпеки праці.

       Усі ризики, пов’язані з кожною із ідентифікованих небезпек, оцінено та впорядковано спеціальним представником керівництва з гігієни та безпеки праці разом із робочою групою за пріоритетами та їх рівнями. При цьому оцінювалися як нормальні умови функціонування виробництва, так і випадки відхилень у роботі, пов’язані з можливими аварійними ситуаціями. Найбільш небезпечні ризики використані для розробки цілей та завдань у галузі охорони праці. Приклади  небезпек за видами діяльності структурних підрозділів, які визначені та оцінені за класичним методом з використанням перевірочних аркушів наведено в табл. 1.

       Табл. 1 Вибірковий реєстр небезпек структурних підрозділів 
       ДП «Миколаївстандартметрологія».

 

№ п/п

Вид діяльності, опера-ція/об’єкт

Небезпека (ризик)

Потенціал (діюча сила)

Можливі збитки

Особи, які потенційно піддаються небезпеці

P

S

R

Заходи щодо управління

Статус заходу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Випробува-ння /вимірювання

Робота з обладнанням та приладами

Електрична енергія

Ураження електричним струмом

Лаборанти, техніки, інженери

С

ІІ

2

Дотримання інструкцій з ОП, використання ЗІЗ, дотримання правил роботи на обладнанні

Діє

Опромінення іонізуючим випроміню-ванням

Іонізуюче випроміню-вання

Променева хвороба

Лаборанти, техніки, інженери

С

ІІ

2

Діє

2

Випробува-ння /вимірювання

Робота із хімічними реактивами

Контактна дія їдких речовин (кислоти, луги та ін.)

Хімічний опік

Лаборанти, техніки, інженери

В

ІІ

3

Дотримання інструкцій з ОП, використання ЗІЗ, зберігання реактивів відповідно до правил

Діє

Отруєння

Лаборанти, техніки, інженери

В

ІІ

2

Діє

Алергічні реакції

Лаборанти, техніки, інженери

С

ІІ

1

Діє

3

Випробува-ння /вимірювання

Рухомі частини сило- вимірю-вальної машини

Механічна дія рухомих частин

Травми, пов’язані із захватом рухомих частин

Лаборанти, техніки, інженери

В

ІІ

3

Дотримання інструкцій з ОП, використання ЗІЗ, огородження рухомих частин

Діє

Електрична енергія

Ураження електричним струмом

Лаборанти, техніки, інженери

С

ІІ

2

Дотримання інструкцій з ОП, використання ЗІЗ, дотримання правил роботи на обладнанні

Діє

      В таблиці використано чисельне значення серйозності наслідків (S), ймовірності (P) і категорії ризику (R).

      Оцінка ймовірності виникнення небажаних ситуацій в залежності від  тяжкості наслідків:

- І.  Значна (аварія, смертельний випадок);

- ІІ. Середня (важка травма);

- ІІІ. Незначна (легка травма).

    Вірогідність події:

- В 2 – низький, ризик допустимий;

- В 3 - середній, ризик допустимий;

- С 1 - дуже низький, ризик допустимий;

- С 2 - низький, ризик допустимий.

      За результатами проведеного аналізу забезпечено ідентифікацію, позначення пріоритетів і документування ризиків і небезпек, визначено та запроваджено низку заходів щодо зниження ризиків та небезпек.

     За результатами оцінки ймовірності виникнення небажаних ситуацій в залежності від тяжкості випадку встановлено, що діяльність персоналу з дуже малою вірогідністю може призвести до травм середньої важкості, та остаточно визначено, що відсутні ситуації, які можуть мати важкі наслідки.

     Внутрішні результати, що отримує підприємство від запровадження системи управління, напряму залежать від зусиль, що докладаються для покращення діяльності, зовнішні переваги підприємство отримує, сертифікував свою систему управління.

 

    СУГіБП стала інструментом, яка надала переваги ДП «Миколаїв-стандартметрологія» щодо:

- зменшення кількості випадків заподіяння шкоди персоналу за рахунок запобігання та контролю за небезпечними виробничими факторами на робочих місцях;

- зменшення ризику нещасних випадків, що призводять до серйозних наслідків;

- поліпшення мотивації персоналу за рахунок задоволення зростаючих очікувань співробітників;

- зменшення матеріальних втрат, які виникають внаслідок нещасних випадків;

- створення інтегрованої системи управління якістю, екологічного керування, гігієни та безпеки праці;

- забезпечення відповідності діяльності законодавству в галузі здоров’я та безпеки на виробництві та навколишньому середовищі;

- покращення іміджу підприємства.

 

    ДП “Миколаївстандартметрологія” пропонує підприємствам області розробляти, впроваджувати та сертифікувати системи управління безпекою та гігієною праці, екологічного керування, безпекою харчових продуктів, для того щоб дати впевненість суспільству в тому, що його громадяни споживають якісні та безпечні продукти, живуть у екологічно чистому просторі та спокійно і безпечно працюють.

 

Відділ систем управління