Випробувальна лабораторія

Начальник випробувальної

лабораторії

Григор'єва Наталія Анатоліївна

(0512) 57-17-09

моб. +380952871901

   

    

  Випробувальна лабораторія ДП «Миколаївстандартметрологія» була створена як структурний підрозділ підприємства більше ніж 20 років тому. Метою створення лабораторії було і залишається визначення показників якості та безпеки харчової продукції і сільськогосподарської сировини.

  Випробувальна лабораторія акредито-вана Національним агентством з акредитації України на компетентність та незалежність у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібру-вальних лабораторій» (Атестат акредитації № 2Н626 від 02 липня 2017 року). Акредитація випробувальних лабораторій України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 є невід’ємною складовою процедури визнання результатів випробувань, які вони здійснюють та свідчить про здатність забезпечувати точність, достовірність та відтворюваність результатів випробувань продукції і своєчасно виконувати замовлення заявників в повному обсязі. Крім того, акредитація є офіційним засвідченням компетентності випробувальної лабораторії здійснювати випробування продукції в заявленій Сфері та її незалежності від будь-якого адміністративного, фінансового чи іншого тиску, здатного вплинути на результати випробувань, що сприяє забезпеченню довіри замовників до результатів випробувань лабораторії.

У випробувальній лабораторії на даний час функціонує 5 напрямків випробувань:

 • фізико-хімічні;
 • генетично-молекулярні;
 • токсикологічні;
 • хроматографічні;
 • радіологічні.

        Випробування продукції здійснюються за наступними показниками:

 • фізико-хімічні та органолептичні;
 • наявність ГМО;
 • вміст токсичних металів;
 • вміст мікотоксинів;
 • залишкові кількості пестицидів;
 • питома активність радіонуклідів.

        Відповідно до Сфери акредитації випробувальна лабораторія займається випробуванням таких видів продукції:

 • харчова та сільськогосподарська продукція, сировина;
 • хліб, хлібобулочні, макаронні та кондитерські вироби, цукор, мед;
 • овочі та фрукти, продукти їх переробки;
 • м’ясо, риба, продукти їх переробки, напівфабрикати;
 • молоко та молочні продукти;
 • борошно, крупи, зернові культури, шроти, макухи, комбікорми;
 • вода, соки, чай, кава, безалкогольні напої;
 • масла, жири, олії рослинні, тваринні та комбіновані;
 • вина та лікеро-горілчані вироби, коньяки, пиво;
 • кулінарні вироби, що реалізуються населенню;
 • будівельні матеріали (вміст радіонуклідів).

  На сьогоднішній день південні регіони України, до яких належить і Миколаївська область, є експортноорієнтованими в напрямку сільськогосподарської продукції, сировини та продуктів їх переробки – рослинних олій, макух, шротів, продуктів переробки фруктів і овочів, тому на даний час лабораторією охоплено великий перелік випробувань, необхідних для експорту харчової та сільськогосподарської продукції.

 

Напрямки випробувань, які проводяться випробувальною лабораторією

Генетично-молекулярні дослідження з визначення ГМО.

  Молекулярно-генетичні дослідження з визначення ГМО – група методів випробувань, які призначені для виявлення генно-інженерних маніпуляцій з ДНК рослин. До методів, що найчастіше використовуються для виявлення генетичних модифікацій відносять ПЛР (полімеразну ланцюгову реакцію).

   Лабораторія генетично-молекулярних випробувань оснащена сучасною системою (ампліфікатором) Applied Biosystems  Real-Time PCR System 7500, швидкісними мікролітровими центрифугами, спеціальними ламінарними та УФ боксами, системою очистки води, якісними тест-системами відомих виробників, що дозволяє проводити якісне та кількісне визначення ГМО в харчовій продукції та сировині. Лабораторія по визначенню ГМО відповідно до вимог чинної нормативної документації розділена на зони прийому, реєстрації, розбору та первинної обробки матеріалу; підготовки проб та виділення нуклеїнових кислот; приготування реакційних сумішей, проведення ПЛР та ампліфікації. Створені всі необхідні умови для попередження контамінації (забруднення) випробних зразків – приміщення оснащені предбоксниками, системами фільтрації та знезараження повітря..

 

 P7126589

Заступник начальника лабораторії Цмоканич Ю.О.    проводить генетично-молекулярні дослідження з визначення ГМО

 

Атомна абсорбція

      Для визначення вмісту важких металів у сільськогосподарській продукції та сировині у випробувальній лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологія» використовуються два атомно-абсорбційні спектрофотометри: С-115-М1 та сучасний двопроменевий Agilent 240 AA, аналізатор ртуті Юлия 5К.

    Атомно-абсорбційний спектрофотометр Agilent 240 AA обʼєднує в собі високий рівень автоматизації в порівнянні з С-115-М1 та просте програмне забезпечення. Однією з нових і цікавих особливостей цього приладу є багатофункціональність, яка дозволяє паралельно з проведенням поточних аналізів одночасно обробляти вже отримані раніше результати.

  Атомно-абсорбційний метод вважається одним із найбільш  продуктивних  і точних. Переваги атомної абсорбції перед багатьма іншими методами аналізу полягають в її високій селективності, низьких межах виявлення, відносній простоті пробопідготовки. За допомогою цього методу визначаються залишкові кількості свинцю, кадмію, міді, цинку, заліза, олова. Визначення ртуті проводиться на  аналізаторі ртуті «Юлия 5К», принцип роботи якого базується на визначенні масової концентрації ртуті методом атомної абсорбції в модифікації «холодної пари»..

 

 

Начальник ВЛ Григор'єва Н.А. проводить визначення токсичних елементів за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометру Agilent 240 AA

 

Газова хроматографія

    Газова хроматографія – це широко розповсюджений і один із найважливіших фізико-хімічних методів аналізу, що дозволяє розділяти складну суміш речовин на окремі компоненти за рахунок їх різного розподілу між двома фазами.

 

Провідний інженер-лаборант Бочарова Т.В. готує зразок для визначення пестицидів на газовому хроматографі

Методом газової хроматографії проводять визначення сполук, що легко переводяться в газову фазу за допомогою газового хроматографа, який забезпечує високу чутливість їх визначення і ефективність розділення компонентів. Крім того, сучасні газові хроматографи з широким набором різноманітних колонок та детекторів, які має на озброєнні наша лабораторія, дозволяють проводити аналізування жирно-кислотного складу рослинних та тваринних жирів, транс-ізомерів жирних кислот, ерукової кислоти, визначення складу стеринової фракції жирів, визначати вміст пестицидів.

Бета-гама спектрометрія.

  Спектрометр енергій бета-, гама-випромінювання  призначений для ідентифікації бета-, гама-випромінюючих радіонуклідів та визначення їх питомої активності.

P9213166 

Начальник лабораторії Григор’єва Н.А. проводить визначення  вмісту радіонуклідів  цезію – 137 та стронцію – 90

В сучасних екологічних умовах продукти харчування і сировина, з якої вони виробляються, можуть накопичувати радіонукліди. Спектрометр СЕ-ГБ-01 «АКП»-63 (Г), 150 (Б) використовується для контролю вмісту  радіонуклідів цезію-137, цезію-134 та стронцію-90 в харчових продуктах і сировині та рівню вмісту природних  радіонуклідів в будівельних матеріалах.

Тонкошарова хроматографія (ТХШ)

Тонкошарова хроматографія дозволяє розділяти складні суміші сполук, проводити їх якісне та кількісне визначення безпосередньо на пластині та одночасно аналізувати декілька зразків. Обладнання для тонкошарової хроматографії просте й недороге, а сам метод є універсальним в застосуванні. У випробувальній лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологія» методом ТШХ проводиться визначення мікотоксинів: зеараленону, дезоксиніваленолу, Т-2 токсину, охратоксину А, афлатоксинів В1 та М1.

Фізико – хімічні випробування

  Випробувальна лабораторія проводить понад 500 видів випробувань харчової продукції та сільського спо-дарської сировини за фізико-хімічними показниками, які характеризують її якісний та хімічний склад. Фізико-хімічні показники визначають коло-риметричним, титрометрич-ним, потенціометричним, ваговим та іншими методами хімічного аналізу.

Інженер–лаборант  Тронза О.В. проводить визначення олійності в насінні соняшника на апараті Сокслета

 

Навчання на робочому місці та співпраця із замовниками

   Завдяки високій професійній підготовці, фахівці випробувальної лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологія» проводять навчання спеціалістів підприємств Миколаївської області по проведенню випробувань та організації роботи виробничих лабораторій згідно ДСТУ ISO/IEC 17025 як на базі власної випробувальної лабораторії, так і на базі лабораторій підприємств-замовників. Маючи багатий досвід роботи з різноманітними видами харчової продукції, у нас є можливість розробити план та провести навчання для будь-якого напрямку харчової галузі.

Випробувальна лабораторія ДП «Миколаївстандартметрологія» завжди готова до співпраці з постійними та новими замовниками, яким не байдужа якість та безпека товарів чи сировини, яку вони реалізують, а отже і власна репутація, що, в свою чергу, підвищує рівень конкурентоспроможності продукції та підприємства на вітчизняному та закордонному ринках.. Випробувальна лабораторія також має змогу виконувати випробування поза сферою своєї акредитації за методами, в яких зацікавлені замовники.

З питань співпраці звертайтесь:

54029, м. Миколаїв, вул. 5-а Слобідська, 2А (район парку Народний Сад)

тел./факс (0512) 57-17-09, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Начальник випробувальної лабораторії –  Григор'єва Наталія Анатоліївна

+ 3 8 095 287 19 01.

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net