Статті

Підсумки роботи ДП "Миколаївстандартметрологія" за 2016 рік

Підсумки роботи ДП "Миколаївстандартметрологія" за 2016 рік

Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та забезпечує реалізацію економічних інтересів держави, задовольняє потреби населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захищає права споживачів згідно з вимогами законодавства.

ДП «Миколаївстандартметрологія» надає послуги для підприємств різних форм власності, що виготовляють продукцію та надають послуги на території Миколаївської та інших областей.

Стратегічний план розвитку на 2016 рік державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» був сформований з метою збереження стабільної роботи підприємства, підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, оптимізації використання ресурсів та їх концентрації на найбільш перспективних і значущих напрямках розвитку державного підприємства.

Основні стратегічні напрямки діяльності підприємства:

- підтримка державної політики та забезпечення виконання урядових засад в регіоні;

- підвищення якості товарів широкого вжитку, покращення якості харчових продуктів та онкурентоспроможності вітчизняної продукції;

- реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології.

Стратегічні напрямки служать як критерії для діяльності підприємства. На основі стратегічних напрямків керівництвом підприємства сформовано стратегічні цілі. Стратегічні цілі підприємства:

- недопущення проникнення на споживчий ринок України недоброякісної продукції;

- захист громадян та економіки Миколаївської області від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Керівництвом ДП «Миколаївстандартметрологія», розуміючи перспективу й важливість впровадження у діяльності підприємства окрім повірки засобів вимірювальної техніки ще й калібрування з розрахунками невизначеності, було проведено акредитацію калібрувальної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ ISO/IЕC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

Створено на базі ДП «Миколаївстандартметрологія» випробувальну лабораторію по визначенню вмісту генетично модифікованих організмів в продуктах харчування, кормах, зернових культурах та сільськогосподарській сировині. Створення лабораторії по визначенню ГМО дає можливість визначати і кількісно оцінювати вміст ГМО в продуктах харчування, кормах, зернових та інших продуктах, що можуть містити модифіковані сою, кукурудзу, пшеницю, картоплю та інші сільськогосподарські культури.

Чистий дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) ДП «Миколаївстандартметрологія»  за 2015-2016 роки

 

ДП «Миколаївстандартметрологія» отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік в сумі 17319 тис. грн. Питома вага в сукупному доході складає 99,8 %- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (являє собою основний вид доходу підприємства), та 0,2 % - інші операційні доходи підприємства .

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився в абсолютному значені 665 тис.грн., або на 4 %.

Збільшились доходи протягом року по випробувальній лабораторії, зростання складає в абсолютному значені 558 тис.грн.  В загальній сумі доходів підприємства за 2016 рік питома вага метрологічних робіт складає 78,4 %.

 Негативно впливає на  результати діяльності нашого підприємства нова редакція Закону України «Про стандартизацію», а також зміни внесені до нормативно-правових актів таких як: Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» № 46-93 від 10.05.1993; Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» № 486-IV від 06.02.2003; Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» № 37-ІV від 04.07.2002; наказ Держспоживстандарту України «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні» № 28 від 01.02.2005.               

Зміни законодавства призвели до зниження рівня доходів від здійснення діяльності з сертифікації харчової продукції та діяльності з атестації виробництв і проведення технічних наглядів за атестованим виробництвом та зменшення попиту на основні роботи з стандартизації.

Всі показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік відображені у фінансовій звітності без коригувань на вплив інфляції, оскільки показники немонетарних статей балансу станом на 01 січня 2017 року відображено за справедливою вартістю (п.6 П(С)БО №22), доходи і витрати протягом  звітного року визначаються рівномірно і підприємство не має  залишків  товарно-матеріальних цінностей для перепродажу.

 Всі показники фінансової звітності ДП «Миколаївстандартметрологія» за 2016 рік відповідають бухгалтерським обліковим регістрам та підтверджуються даними первинних документів.

 

             Нараховані податки по ДП « Миколаївстандартметрологія» за 2016 рік

 Таблиця 1

Найменування

Сальдо на початок року, тис. грн.

Обороти за рік, тис. грн.

Сальдо на кінець року, тис. грн.

 

д-т

к-т

д-т

к-т

д-т

к-т

Податок на прибуток

170,0

-

105,0

342,0

-

67,0

Податок на

дивіденди

-

89,0

581,0

760,0

-

268,0

ПДВ

-

197,0

3581,0

3560,0

-

176,0

Податки

-

23,0

1748,0

1727,0

-

2,0

Військовий податок

-

2,0

145,0

143,0

-

-

Всього

170,0

311,0

6161,0

6533,0

-

513,0

Фінансова звітність за 2016 рік ДП «Миколаївстандартметрологія» наведена у додатках :

Баланс (форма 1)

Фінансові результати (форма 2)

Звіт про рух грошових коштів(форма 3)

Звіт про власний капітал (форма 4)

Примітки до річної фінансової звітності (форма 5)

      

У 2016 році загальна чисельність працівників становила 98 чоловік. Чисельність  адміністративно - господарського персоналу становить 11 чоловік. Фонд оплати праці штатних працівників  у 2016 році становить 9041,0 тис.грн, в тому числі фонд оплати праці  працівників виробничих підрозділів та загальновиробничого  персоналу – 6903 тис.грн., фонд оплати праці адміністративно-господарського персоналу – 2138,0 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата по підприємству у 2016 році становить 8371,0 грн. (середньомісячна  заробітна плата загальновиробничого персоналу складає 6028 грн., середньомісячна  заробітна плата керівників виробничих підрозділів складає 12322 грн., середньомісячна  заробітна плата адміністративно - господарського персоналу  складає 14436,0 грн., середньомісячна  заробітна плата директора підприємства 33763,0 грн.).

Структура, принципи формування і розмір винагороди визначається відповідно до умов контракту керівника державного  підприємства «Миколаївський науково – виробничий центр, стандартизації, метрології та сертифікації» , засновником якого є  Мінекономрозвитку України.

Заробітна плата керівника складається  з:

-  посадового окладу у розмірі чотирнадцять тисяч сімсот гривень;

-  надбавка за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50% посадового окладу;

-  місячна премія розраховується відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств», наказу Міністерства економічного  розвитку і торгівлі України від 15.06.2012 № 707 «Про  затвердження умов, диференційних показників  та розмірів преміювання керівників державних підприємств,що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України»;

- щорічна матеріальна винагорода за ефективне управління державним майном розраховується відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859, наказу Міністерства економічного  розвитку і торгівлі України від 25.09.2006 №301 «Диференційовані показники та розміри матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном і умови її виплати керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління  Міністерства економіки України»;

-   матеріальна допомога для оздоровлення  надається  згідно  пункту 3.3 контракту директора у розмірі середньомісячного  заробітку за рахунок  коштів підприємства.

  Заборгованість із заробітної плати та єдиного  соціального внеску протягом 2016 року перед працівниками підприємства відсутня.

Протягом 2016 року здійснювались заходи щодо залучення молоді до роботи на підприємстві, сприянню можливості розвитку особистості. На підприємстві працювало  молоді  віком 35 років – 16 чоловік, середній вік працюючих – 47 років, (передпенсійного віку - 34 чоловіка, пенсійного віку – 13 чоловік). За молодими працівниками підприємства були закріплені наставники із складу висококваліфікованих кадрових спеціалістів. Створюються належні умови для навчання працівників без відриву від виробництва: навчались у вищих навчальних закладах - 5 чоловік, 1 працівник навчався в аспірантурі. На посади керівників підрозділів створюється резерв із числа молодих працівників віком від  29 років.

Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» має базу метрологічного та лабораторного обладнання, яка постійно оновлюється, що забезпечує високий рівень виконання метрологічних і лабораторних робіт та послуг. Протягом 2016 року загальна сума капітальних інвестицій складає 1039,0 тис. грн без ПДВ.

Капітальні інвестиції  за  2016 рік    

                            Таблиця 2.

Найменування

Код рядка

План (без ПДВ), тис.грн

Факт (без ПДВ), тис.грн

Відхилення (+,-)тис. грн

Виконання, %

Придбання (виготовлення) основних засобів

4010

448,0

556,0

108,0

124,1

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4020

67,0

214,0

147,0

319,4

Придбання (створення) нематеріальних активів

4030

5,0

9,0

4,0

180,0

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4040

150,0

260,0

110,0

173,3

Капітальні інвестиції,всього

4000

670,0

1039,0

369,0

155,1

За 2016 рік план капітальних інвестицій виконано на 155,1 %.

Плановий показник  Придбання основних засобів перевиконано на 24,1 %. Згідно наказу Мінекономрозвитку України від 23.09.2015  № 1192 «Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та проводять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» ДП «Миколаївстандартметрологія» повинні накопичувати та зберігати протягом  10 років копії виданих свідоцтв про повірку та довідок про непридатність ЗВТ. З метою реалізації вимог даного наказу ДП «Миколаївстандартметрологія» придбано оргтехніку, за допомогою якої буде реалізовано вимоги даного наказу.

 У зв’язку з  виробничою необхідністю  придбано кріостат Термотест-08, що використовується для термостатування електродів при проведенні повірок рН-метрів, кондуктометрів, аналізаторів молока, а також для приготування еталонних, буферних та повірочних сумішей та визначення їх метрологічних характеристик, центрифугу ЦЛУ-1,  прилад  для визначення чисел падіння ПЧП – 7 для контролю одного з показників якості пшениці, жита, борошна та інших крохмаловмісних продуктів шляхом визначення активності ферменту альфа-амілази, також ступеня зернової проросшості, від чого і залежить якість випеченого хліба, а також  придбано шафу сушильну СНОЛ 58/350-И4, пересувне та регульоване трьохфазне джерело живлення призначене як джерело живлення під час повірки трьохфазних приладів, амперметрів, вольтметрів, тощо на місці експлуатації приладів.

 За 2016 рік плановий показник придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів перевиконано на 147,0 тис. грн. Протягом звітного періоду придбано   набір гир, мультиметр цифровий  з метою оновлення метрологічного  обладнання.

 У зв’язку з розширенням номенклатури послуг було проведено оновлення  бібліотечного фонду нормативної документації: придбано нормативні документи для  виробничих відділів, відділу  стандартизації та науково-методичної роботи та інших підрозділів. 

Плановий показник придбання (створення) нематеріальних активів перевиконано на 4,0 тис. грн. З метою автоматизації розрахунку витратомірів змінного перепаду тиску  оновлено версію програмної продукції ІДС «БУДСТАНДАРТ» Система «САПР «РАСХОД-РУ» до 3 версії.

Плановий показник модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів за  2016 рік виконано на 173,30%.

Згідно ДСанПіН 9.9.5-153-2008 Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I - IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами було  дообладнано металопластиковим вікном-шлюзом випробувальну лабораторію з визначення генетично модифікованих організмів.

У зв’язку з аварійним станом старої огорожі та з метою недопущення зсуву ґрунту з сусідньої території було збудовано підпорну бетонну стіну та огорожу на території Первомайського відділу забезпечення метрологічних робіт.

З метою попередження зниженню теплотехнічних властивостей і зношування будівельних конструкцій, зменшення нормативного терміну служби виробничого приміщення Первомайського відділу забезпечення метрологічних робіт були проведені роботи з  розробки ґрунту вздовж будівлі з подальшим утепленням цоколя та улаштуванням гідроізоляції, дренажного водовідведення від цоколя приміщення.

У звітному періоді проведено ремонтні роботи за адресою м. Миколаїв, вул. 5-та Слобідська, 2-а :  улаштування огорожі, навісу для виробничого обладнання,  а також проведено монтаж зовнішнього освітлення виробничої будівлі. 

З метою підтримання в робочому стані компаратора еталонного електротензометричного ЄК-500-3 (№67)  відповідно до його технічних характеристик, та з метою подальшої його експлуатації для повірки/калібрування гир, які використовуються для повірки/калібрування автомобільних ваг було проведено модернізацію даного приладу.

Також з метою  накопичення та зберігання  копій виданих свідоцтв про повірку та довідок про непридатність ЗВТ модернізовано наявне серверне обладнання (файлове сховище, контролер домену та інше).

 Державне підприємство “Миколаївстандартметрологія” – прибуткове, за 2016 рік одержано чистого прибутку – 1014тис. грн. Відповідно зросли відрахування до Державного бюджету. В 2016 році дохід на одного працівника складав 16036 грн., в порівнянні з доходом на одного працівника в 2015році —14308 грн., збільшення складає 12,1%. За 2016 рік коефіцієнт росту обсягів реалізації – 0,04 .

Середня  заробітна плата за  2016  рік склала 8371,00 грн., за 2015 рік – 6585,00 грн.

ДП “Миколаївський науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації ” є прибутковим, платоспроможним підприємством. Має типову для промисловості структуру активів, найбільшу питому вагу в якій займають основні засоби.

 

  Основні фінансові показники ДП «Миколаївстандартметрологія», що характеризують діяльність протягом 2015 - 2016 років

                                                                                 

      Таблиця 3.

Показники

2015 рік

2016 рік

Коефіцієнт рентабельності активів

0,2

0,1

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,2

1,2

На виконання умов колективного договору велика увага приділялася культурно-просвітницькій роботі в колективі: систематично організовувалися відвідування театральних закладів працівниками ДП «Миколаївстандартметрологія» та їх дітьми.

Ветеранам Великої Вітчизняної війни та непрацюючим пенсіонерам – колишнім працівникам Центру за їх зверненням, та  до святкових дат і ювілейних дат народження надавалась матеріальна допомога.

Згідно постійно-діючої угоди з базами відпочинку «Каскад» та «Платан», працівники підприємства проводять відпочинок на березі моря під час надання відпусток або у вихідні та святкові дні на пільгових умовах. Протягом 2016 року оздоровились на базах відпочинку всі бажаючі працівники підприємства та члени їх сімей.

Порушень при виконанні колективного договору протягом 2016 року не виявлено.

Згідно встановлених стратегічних планів для забезпечення задоволеності клієнтів для поліпшення праці персоналу та навколишнього середовища на ДП «Миколаївстандартметрологія» впроваджена і діє сертифікована інтегрована система управління, до складу якої входять: система управління якістю (ISO 9001), система управління гігієною та безпекою праці (OHSAS 18001) і система екологічного керування (ISO серії 14001).

На ДП «Миколаївстандартметрологія» приділяється особлива увага вирішенню проблем у сфері охорони праці, мінімізації ризиків виробничого травматизму та професійних захворювань, а також вирішенню питань з охорони навколишнього середовища.

Серед державних підприємств у сфері технічного регулювання України на даний час ДП «Миколаївстандартметрологія» єдине підприємство, яке впровадило та сертифікувало систему управління гігієною та безпекою праці, інтегрувавши її з системою управління якістю (ISO 9001) та системою екологічного керування (ISO 14001).

Для організації належних умов праці персоналу ДП «Миколаївстандартметрологія» при наданні послуг у сфері метрології, стандартизації, сертифікації та проведення випробувань сільськогосподарської та харчової продукції проведено аналіз ризиків та затверджено реєстри екологічних аспектів та небезпек, в яких встановлено заходи по управлінню цими аспектами та ризиками.

На виконання Державної програми щодо реалізації засад державної політики в Україні щодо запобігання корупції було розроблено та затверджено Антикорупційну програму державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 2015-2017 роки», до якої були розроблені та затверджені «Корупційні ризики» в структурних підрозділах ДП «Миколаївстандартметрологія».