Статті

Підсумки роботи ДП "Миколаївстандартметрологія" за 2015 рік

Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та забезпечує реалізацію економічних інтересів держави, задовольняє потреби населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захищає права споживачів згідно з вимогами законодавства.

ДП «Миколаївстандартметрологія» надає послуги для підприємств різних форм власності, що виготовляють продукцію та надають послуги на території Миколаївської та інших областей.

Стратегічний план розвитку на 2015 рік державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» був сформований з метою збереження стабільної роботи підприємства, підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, оптимізації використання ресурсів та їх концентрації на найбільш перспективних і значущих напрямках розвитку державного підприємства.

Основні стратегічні напрямки діяльності підприємства:

  • - підтримка державної політики та забезпечення виконання урядових засад в регіоні;
  • - підвищення якості товарів широкого вжитку, покращення якості харчових продуктів та   конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
  • - реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології.

Стратегічні напрямки служать як критерії для діяльності підприємства. На основі стратегічних напрямків керівництвом підприємства сформовано стратегічні цілі. Стратегічні цілі підприємства:

  • - недопущення проникнення на споживчий ринок України недоброякісної продукції;
  • - захист громадян та економіки Миколаївської області від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

 Керівництвом ДП «Миколаївстандартметрологія», розуміючи перспективу й важливість впровадження у діяльності підприємства окрім повірки засобів вимірювальної техніки ще й калібрування з розрахунками невизначеності, було проведено акредитацію калібрувальної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ ISO/IЕC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

У 2015 році створено на базі ДП «Миколаївстандартметрологія» випробувальну лабораторію по визначенню вмісту генетично модифікованих організмів в продуктах харчування, кормах, зернових культурах та сільськогосподарській сировині. Створення лабораторії по визначенню ГМО дає можливість визначати і кількісно оцінювати вміст ГМО в продуктах харчування, кормах, зернових та інших продуктах, що можуть містити модифіковані сою, кукурудзу, пшеницю, картоплю та інші сільськогосподарські культури.

 

 ДП «Миколаївстандартметрологія» отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік в сумі 16654 тис. грн. Питома вага в сукупному доході складає 99,3 %- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (являє собою основний вид доходу підприємства), та 0,7 % - інші операційні доходи підприємства .

 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився в абсолютному значені 615 тис.грн., або на 4 %.

 Збільшились доходи протягом року по метрологічним підрозділам, зростання складає в абсолютному значені 1802 тис.грн.  В загальній сумі доходів підприємства за 2015 рік питома вага метрологічних робіт складає 82,2 %.

 Зменшились доходи по Органу з оцінки відповідності, випробувальній лабораторії харчової та сільськогосподарської продукції на загальну суму 1423 тис.грн.

 Негативно впливає на діяльність нашого підприємства нова редакція Закону України «Про стандартизацію», а також зміни внесені до нормативно-правових актів таких як: Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» № 46-93 від 10.05.1993; Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» № 486-IV від 06.02.2003; Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» № 37-ІV від 04.07.2002; наказ Держспоживстандарту України «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні» № 28 від 01.02.2005.               

        Зміни законодавства призвели до зниження рівня доходів від здійснення діяльності з сертифікації харчової продукції та діяльності з атестації виробництв і проведення технічних наглядів за атестованим виробництвом та зменшення попиту на основні роботи з стандартизації.

             Нараховані податки по ДП “ Миколаївстандартметрологія “ за 2015 рік

  Таблиця 1.

Найменування

Сальдо на початок року, тис. грн.

Обороти за рік, тис. грн.

Сальдо на кінець року, тис. грн.

 

д-т

к-т

д-т

к-т

д-т

к-т

Податок на прибуток

220,0

-

245,0

295,0

170,0

-

Податок на

дивіденди

-

59,0

147,0

177,0

-

89,0

ПДВ

-

152,0

3357,0

3402,0

-

197,0

Податки

2,0

4,0

1187,0

1208,0

-

23,0

Військовий податок

-

-

119,0

121,0

-

2,0

Всього

222,0

215,0

5055,0

5203,0

170,0

311,0

Фінансова звітність за 2015 рік ДП «Миколаївстандартметрологія» наведена у додатках :

Баланс (форма 1)

Фінансові результати (форма 2)

Звіт про рух грошових коштів(форма 3)

Звіт про власний капітал (форма 4)

Примітки до річної фінансової звітності (форма 5)

У 2015 році загальна чисельність працівників становила 99 чоловік. Чисельність керівного складу адміністративно - господарського персоналу становить 16 чоловік. Фонд оплати праці штатних працівників  у 2015 році становить 7665,2 тис.грн, в тому числі фонд оплати праці керівного складу адміністративно-господарського персоналу – 1890,2 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата по підприємству у 2015 році становить 6585,0 грн.(середньомісячна  заробітна плата адміністративно - господарського персоналу  складає 9845,0 грн., середньомісячна  заробітна плата директора підприємства 22575,0 грн.). Заборгованість із заробітної плати та виплатах із соціального страхування протягом 2015 року перед працівниками підприємства відсутня.

Протягом 2015 року здійснювались заходи щодо залучення молоді до роботи на підприємстві, сприянню можливості розвитку особистості. На підприємстві працювало  молоді  віком 35 років – 19 чоловік, середній вік працюючих – 46 років, (передпенсійного віку - 33 чоловік, пенсійного віку – 12 чоловік). За молодими працівниками підприємства були закріплені наставники із складу висококваліфікованих кадрових спеціалістів. Створюються належні умови для навчання працівників без відриву від виробництва: навчались у вищих навчальних закладах - 5 чоловік, 1 працівник навчався в аспірантурі. На посади керівників підрозділів створюється резерв із числа молодих працівників віком від  27 років.

Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» має базу метрологічного та лабораторного обладнання, яка постійно оновлюється, що забезпечує високий рівень виконання метрологічних і лабораторних робіт та послуг. Протягом 2015 року загальна сума капітальних інвестицій складає 1635,0 тис. грн з ПДВ.

Капітальні інвестиції  за  2015 рік    

                            Таблиця 2.

Найменування

Код рядка

План (з ПДВ), тис.грн

Факт (з ПДВ), тис.грн

Відхилення (+,-)тис. грн

Виконання, %

Придбання (виготовлення) основних засобів

4010

206,0

1436,0

1230,0

697,1

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4020

49,0

92,0

43,0

187,8

Придбання (створення) нематеріальних активів

4030

6,0

20,0

14,0

333,3

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4040

10,0

87,0

76,0

870,0

Капітальні інвестиції,всього

4000

271,0

1635,0

1364,0

603,3

                За  2015 рік фактичні капітальні інвестиції  з ПДВ склали 1635,0 тис. грн., з них придбано основних засобів – 1436 ,0 тис. грн.

Протягом  2015 року для обладнання виробничої лабораторії з визначення генетично модифікованих організмів,  ДП «Миколаївстандартметрологія» придбало систему полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі Applied Biosystems Real - Time PCRSystem 7500, with Notebook Computer (4351104), (виробник США) за погодженням Мінекономровитку України (лист від 24.01.2015 № 3242-07/2330-08) та ламінарну шафу 2 класу біобезпеки, дозатор одноканальний змінного обсягу Finnpirette, столи-мийки.

У зв’язку з технічним переоснащенням та модернізацією апаратів для випробування засобів захисту від ураження електричним струмом електротехнічні лабораторії Миколаївської області придбали  прилади нового зразку, для повірки яких  було придбано  ячейку вимірювальну ЯИ-80МЦ.

 В межах робіт по  удосконаленню систем кабельного зв’язку у виробничих приміщеннях ДП «Миколаївстандартметрологія» за адресою: вул. 5-а Слобідська, 2а було встановлено шафи комунікаційні з обладнанням та прокладені кабельні мережі телефонного зв’язку та локальної обчислювальної мережі.

 Показник модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів перевиконано на 76,0 тис.грн. Згідно вимог ДСанПіН9.9.5-153-2008, ДСанПіН9.9.5-080-2002, ДСН 3.3.6.042-99, СН 535-81 та робочого проекту з капітального ремонту та технічного переоснащення ПЛР - лабораторії (який забезпечує безпечну експлуатацію будівель та споруд при дотриманні передбачених проектом заходів щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпеки) проведено монтаж системи припливної та витяжної вентиляції. Також було удосконалено сигналізацію та систему відеоспостереження за адресою м. Миколаїв,   вул. 5 Слобідська, 2-а.

      У зв’язку з розширенням номенклатури послуг було проведено оновлення  бібліотечного фонду нормативної документації: придбано нормативні документи для  виробничих відділів, відділу  стандартизації та науково-методичної роботи та інших підрозділів.    

 Державне підприємство “Миколаївстандартметрологія” – прибуткове, за 2015 рік одержано чистого прибутку – 1182тис. грн. Відповідно зросли відрахування до Державного бюджету та до фонду розвитку виробництва. В 2015 році дохід на одного працівника складав 14308 грн., в порівнянні з доходом на одного працівника в 2014році —12262 грн., збільшення складає 16,7%. За 2015 рік коефіцієнт росту обсягів реалізації – 0,04 .

Середня  заробітна плата за  2015  рік склала 6585,00 грн., за 2014 рік – 5883,00 грн.

ДП “Миколаївський науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації ” є прибутковим, платоспроможним підприємством. Має типову для промисловості структуру активів, найбільшу питому вагу в якій займають основні засоби.

  Основні фінансові показники ДП «Миколаївстандартметрологія», що характеризують діяльність протягом 2014 - 2015 років

                                                                                                       Таблиця 3.

Показники

2014 рік

2015 рік

Коефіцієнт рентабельності активів

0,2

0,2

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,0

1,2

   Рівень рентабельності активів за 2015 рік на рівні з минулим роком, це свідчить про економічну стабільність підприємства, ефективне використання майна та зростання прибутку підприємства.

На виконання умов колективного договору велика увага приділялася культурно-просвітницькій роботі в колективі: систематично організовувалися відвідування театральних закладів працівниками ДП «Миколаївстандартметрологія» та їх дітьми.

Ветеранам Великої Вітчизняної війни та непрацюючим пенсіонерам – колишнім працівникам Центру за їх зверненням, або до святкових дат та ювілейних дат народження надавалась матеріальна допомога.

Згідно постійно-діючої угоди з базами відпочинку «Каскад» та «Черноморець», працівники підприємства проводять відпочинок на березі моря під час надання відпусток або у вихідні та святкові дні на пільгових умовах. Протягом 2015 року оздоровились на базах відпочинку всі бажаючі працівники підприємства та члени їх сімей.

Порушень при виконанні колективного договору протягом 2015 року не виявлено.

Згідно встановлених стратегічних планів для забезпечення задоволеності клієнтів для поліпшення праці персоналу та навколишнього середовища на ДП «Миколаївстандартметрологія» впроваджена і діє сертифікована інтегрована система управління, до складу якої входять: система управління якістю (ISO 9001), система управління гігієною та безпекою праці (OHSAS 18001) і система екологічного керування (ISO серії 14001).

На ДП «Миколаївстандартметрологія» приділяється особлива увага вирішенню проблем у сфері охорони праці, мінімізації ризиків виробничого травматизму та професійних захворювань, а також вирішенню питань з охорони навколишнього середовища.

Серед державних підприємств у сфері технічного регулювання України на даний час ДП «Миколаївстандартметрологія» єдине підприємство, яке впровадило та сертифікувало систему управління гігієною та безпекою праці, інтегрувавши її з системою управління якістю (ISO 9001) та системою екологічного керування (ISO 14001).

Для організації належних умов праці персоналу ДП «Миколаївстандартметрологія» при наданні послуг у сфері метрології, стандартизації, сертифікації та проведення випробувань сільськогосподарської та харчової продукції проведено аналіз ризиків та затверджено реєстри екологічних аспектів та небезпек, в яких встановлено заходи по управлінню цими аспектами та ризиками.

На виконання Державної програми щодо реалізації засад державної політики в Україні (Антикорупційної програми на 2015-2017 роки) було розроблено та затверджено Антикорупційну програму державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 2015-2017 роки», до якої були розроблені та затверджені «Корупційні ризики» в структурних підрозділах ДП «Миколаївстандартметрологія».